Tsarin Tsarin Sanyi

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1